El primer que hem fet ha sigut establir un concepte base a partir del qual treballar a l'hora de recaptar la informació que es mapeja. Aquests seran els preceptes de base per a decidir el que s'identifica o no en cada territori.

1_ Parlem d'un saber o pràctica

2_ Vinculat a la utilització, aprofitament i gestió de les matèries primeres locals* que proporciona la naturalesa d'un territori, de manera sostinguda, conscient i responsable.

*o almenys eren locals a l'origen

3_ Que reflecteix la relació de l'ésser humà amb el seu ambient, construint la identitat i cultura pròpia de cada territori.

4_ Que valora i té en compte els ritmes i processos de creació i no solament el producte final, es a dir, que és artesà.

5_ Que ha servit a l'ésser humà per a proveir a la seua comunitat dels productes necessaris per a la vida quotidiana (aliments, medicines, utillatge, construcció…)

6_ Que arreplega l'experiència acumulada de generacions anteriors en un procés continu i dinàmic d'adaptació a l'entorn local.

7_La transmissió del qual i (re)aprenentatge permetria una relació més respectuosa i equilibrada amb la gestió dels nostres territoris.

Per a classificar tota aquesta informació hem utilitzat “la fitxa”, podeu consultar l'explicació del contingut en Instruccions d'Ús”